Yakamoz Sirke Fermantasyon Ürünleri Gıda Taşımacılık San.ve Tic.Ltd.Şti.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Dok No: YAK-KVK-01 Dok. Tar: 06.10.2022
Rev No: 00
Rev Tar: 06.10.2022
Sayfa: 4

Yakamoz Sirke Fermantasyon Ürünleri Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. (Bundan sonra kısaca “YAKAMOZ” ya da “Şirket” olarak anılacaktır) sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle YAKAMOZ ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla YAKAMOZ kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir.
İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, YAKAMOZ internet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

 1. Hukuki Nitelik ve Kapsam
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” dür.
  KVK hükümlerine göre YAKAMOZ “Veri Sorumlusu” dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
  Veri Sorumlusu sıfatıyla YAKAMOZ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVK’ nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.
 2. Veri Sorumlusunun Kimliği
  KVK Kanunu’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz YAKAMOZ’ dur.
  Yakamoz Sirke Fermantasyon Ürünleri Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
  Selvilitepe OSB.Mah.1453 Cad.No:9 TURGUTLU MANİSA Web: https://www.yakamoz.com/
  Tel: (236) 314 37 57
  Veri İşleyen
  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi KVK
  m. 3’te “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.
 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
  Kişisel verileriniz KVK Kanunu’ndaki ilkeler doğrultusunda;
  a) YAKAMOZ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizin haberdar edilmesi ve daha iyi yararlandırma olanaklarının sunulması,
  b) Müşterilere online ürün seçebilme, teklif ve sipariş verme kolaylığı sağlayarak ihtiyaçlarınızın hızlı bir şekilde giderilmesi,
  c) Sunulan ürünlerin/hizmetlerin kalitesinin artırılması, müşteri memnuniyeti önceliklerimiz doğrultusunda müşterilerimizin ihtiyaçları, beğenileri ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek sunumu ve öneriler getirilmesi,
  d) Kurumsal insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması ve uygulanması,
  e) Ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarak planlanması ve yürütülmesi,
  f) Şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,
  g) En üst düzeyde kişisel ve ticari veri güvenliğinin sağlanması, buna uygun bilişim altyapısı ve veri tabanlarının oluşturulması ve idari teknik tedbirlerin alınması,
  h) Şirketimiz internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, gelecek talep ve şikayetlere cevap verilmesi, bu mecrada oluşan hataların giderilmesi ve internet sitemizden paylaşılmış olan Gizlilik Politikamıza uygunluğunun sağlanması,
  i) Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  j) Şirkete ait stratejilerin belirlenmesi ve stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda Şirketin kurumsal işleyişinin sağlanması
  amaçları doğrultusunda KVK’ nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.
 4. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz
  YAKAMOZ olarak;
  a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
  b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik.
 5. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları
  Verileriniz, YAKAMOZ’ da ancak rızanız ya da Kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir.
 6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde;
  YAKAMOZ kişisel verileri çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere aktarılabilecektir.
 7. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle;
  KVK Kanunu m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir.
  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve/veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 8. Nasıl Koruyoruz?
  YAKAMOZ tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve şirket içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesi sağlanmaktadır.
 9. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ve Başvuru
  Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu m. 11’de sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri YAKAMOZ tarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f) KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 1. Başvurunun Yapılması
  KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle,[ yakamoz@yakamoz.com] adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna linkten ulaşabilirsiniz. (Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Başvuru ve Bilgi Talep Formu)
  Başvuruda;
  a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,
  d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.